Office of the Mayor

Message

2022 . . . bagong administrasyon . . . bagong salinlahi ng mga uugit ng pamamahala sa ating bansa, sa ating lalawigan, sa ating distrito. . . at sa ating bayan ng SAN FRANCISCO.

Kaakibat ng mga pagbabagong ito sa pulitika ay ang nananatiling malaking hamon dulot ng pangangailangang makabawi ang mamamayan at ang ating bayan, o ang ECONOMIC RECOVERY mula sa epekto ng pandemya ng COVID-19 na tumatagal na ng mahigit dalawang taon, at epekto rin ng mga nagdaang magkakasunod na kalamidad o bagyo nitong 2019 at 2020 na sumalanta sa ating mga kalinangan at mamamayan.

Malaking hamon din sa pamamahala at paggogobyerno ang mga papabigat na mga tungkulin bunga ng dagdag na DEVOLUTION ng mga tungkulin ng mga lokal na pamahalaan batay sa Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema nitong 2018, at alinsunod sa EO 138 ng Pangulong Duterte nitong 2021, bagamat tila may kakapusan ang pondo upang magampanan ang mga dagdag na tungkulin at serbisyong kinakailangang magawa.

Di mabuburang tatak na ng pamumuno at paggogobyerno ng mga EDANO sa bayan ng san Francisco (Aurora) ang malinis, tapat, maalam at magaling, may pananagutan, mapagsakripisyo at mabisang pamamahala, mula pa kay Lolo Tacio delos Reyes bilang unang bise-alkalde ng Aurora hanggang kay Mayor Goring Edano noong 1959 hanggang 1963, at sa aking unang panunungkulan bilang Punong Bayan noong 1988 hanggang 1998. Makabayang pamumuno na nag-iiwan ng mga makabuluhang PAMANA sa bayan, na hanggang ngayon ay tinatamasa ng mga Aurorahin.

Sa aking pagbabalik sa paglilingkod publiko matapos ang 20 taon, marami nang sumibol na bagong mga lider ng ating bayan – mga lider na makakatuwang at makakabalikatan natin sa panahong ito sa isang malinis, tapat at mabisang pamamahala sa ating bayan tungo sa Pagbabago, Asenso at Tagumpay.

Isang mabuting pagkakataon ang pagbubuo ng Executive-Legislative Agenda (ELA) 2022-2025 na kung kailan ay nagkasama-samang magkunot-noo at magtulungan ang lahat ng halal at hinirang na mga lingkod bayan ng ating bayan, kabilang na ang mga kinatawan ng mga barangay at mga NGOs-CSOs, sa pagbubuo ng mga pinakamainam na programa at proyekto para maiahon natin ang ating bayan mula sa krisis pangkabuhayan at maitaas ang ating mga kababayan mula sa kahirapang kanilang dinaranas sa ngayon.

Mahusay na pagkakataon ang ELA session upang makabuo tayo ng 3-taong plano bilang gabay na palatuntunan kung paano natin pamamahalaan ang ating bayan tungo sa Pagbabago, Asenso at Tagumpay, lalupa’t binubuo at tinatapos pa ang ating anim na taunang Comprehensive Development plan (CDP) at ang ating sampung-taunang Comprehensive Land Use Plan (CLUP).

Ang ELA, ayon sa DILG at sa Development Academy of the Philippines, ay isang planning tool; isa ring transparency and accountability tool. Isa rin itong social mobilization, communication and convergence tool. At isa ring performance management tool ang ELA.

Kung gayon, ang ELA ay nararapat na malinaw na salamin ng pagkakaisa ng mga Sangay ng Ehekutibo at ng lehislatibo, ng tagapagpatupad ng mga batas at tagalikha ng batas. ELA should be a meeting of minds of the Executive and the Legislative branches of local government.

Subalit higit sa lahat, ang ELA ay nararapat na salaminan ng pagkakaisa ng pamahalaang bayan at ng mamamayan mismo sapagkat dapat na lamnin nito ang kanilang mga ADHIKAIN at MITHIIN, mga simple man o matatayog na pangarap o pangandoy sa kanilang buhay.

Marami pang plano at programa na nagsusumamong matugunan. Haharapin nating lahat ang mga ito sa panahon ng ating panunungkulan upang maibsan ang abang kalagayan ng nakakarami nating kababayan at upang paunlarin ang kabuhayan ng ating bayan.

Dahil ang ELA ay hinggil sa mga pangarap ng ating mga kababayan para sa paglaya mula sa kahirapan at pagbabago, seryosohin natin ang gawain at prosesong ito; at lulubusin natin hanggang matiyak na magkaroon ng katuparan ang mga Pangarap/pangandoy ng ating mga kababayan.

Pana-panahon, rerepasuhin natin ang ating mga vision, ang ating mga plano na nilalaman ng dokumentong ito ng ELA upang matiyak na ito ay naipapatupad, at huwag hayaang nakasulat lamang sa papel. Pana-panahon, buong katapatan nating itatanong sa ating mga sarili kung anong IMPACT nga ba ang nagawa natin sa buhay ng ating mga kababayang Aurorahin. Ang SOCIAL IMPACT o pangkabuuang epekto ang magiging sukatan natin ng PAGBABAGO, ASENSO at TaGUMPAY, hindi lamang ang panandaliang ikatutuwa o ikinasasaya ng kapanalig o kababayan.

Samakatuwid, pangkalahatang pakinabang ng buong bayan ang sukatan ng bisa o husay ng ating naisulat na ELA, hindi pakinabang lamang ng iilan, hindi ng mga kakampon lamang.

Ang ELA ay para sa lahat, walang maiiwan para sa Pagbabago, Asenso at Tagumpay . . . para sa ONE SAN FRANCISCO!

Mabuhay tayong lahat at kasihan nawa tayo ng Panginoon ng Kasaysayan ng Sangkatauhan sa ating paglilingkod sa bayan at sa kapwa!

Sa Pagbabago, asenso at tagumpay

Bakit nga ba mahalagang irehistro ang Negosyo?

Bakit nga ba mahalagang irehistro ang Negosyo?

Monday, January 8, 2024    
All Day
Magandang Araw po mga minamahal namin business owners sa mga hindi pa po nakakapag parehistro at nakakapag renew ng inyong negosyo maari na po kayo [...]

Latest Events

Para sa kabutihan at pangkalahatang kapakanan ng ating mga kababayang Aurorahin, narito ang ating mga FLAGSHIP projects para sa 2022-2025:

  1. Pagtatatag at pagpapatakbo ng ating local college, ang Colegio de San Francisco;
  2. Pagsasaayos ng mga paaralang pampubliko, ng mga kalsada at iba pang pagawaing bayan, kabilang na ang flood control at drainage systems laluna sa Poblacion at mga barangay na apektado ng mga baha at landslides;
  3. Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mamamayan laluna ang agrikultura at pangisdaan upang maging sentro ng produksyon ng mga natatanging produkto ang ating bayan alinsunod sa diwa ng One Town, One Product program (OTOP);
  4. Pangangalaga ng ating mga likas na yaman laluna ang karagatan na nararapat nang higit na mapakinabangan ng ating mga maliliit na mamamayan at mangingisda;
  5. Pagpapaunlad ng mga pumapangalawang pagkukunan ng kabuhayan tulad ng komersyo, rural industrialization, at turismo;
  6. Dagdag na serbisyong panlipunan para sa mga kababayan, tulad ng mga Senior citizens, PWD, mga bata at kabataan, at mga higit pang nangangailangan;
  7. Pagpapahusay ng income generating programs at resource mobilization strategies ng munisipyo upang patuloy na mapondohan ang paparaming serbisyong panlipunan na ide-devolve sa ating LGU;
  8. Pagtiyak na may malinis, tapat, maalam at magaling, may pananagutan at mabisang pamamahala, sa pamamagitan ng mga capacity development o training programs para sa mga magagaling na kawani na tapat na maglilingkod sa ating mga kababayan na walang hinihintay na kapalit o pabor;